Kérdése van?
+36 20 94 36 110
Üzenet küldése
Adatvédelmi Tájékoztató
Adatkezelő
Az X-Train Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Elismerjük az Ön személyes adatainak védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján az adatkezelést végezzük.
Tájékoztatjuk Önt az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Elismerjük a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek.  Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni, egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: Rendelet) 13. cikke alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:
Adatkezelő adatai, elérhetősége
Cégnév: X-Train Kft. 
Székhely: 3525 Miskolc, Palóczy út 9. 3/3.
Weblap: www.masszazsdepo.hu
Kapcsolattartás: Lukács László ügyvezető
Telefon: +36 20 9 436 110
E-mail: info@masszazsdepo.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a Rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2040 Budaörs, Stefánia út 32; info@masszazsdepo.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatkezelő részére a szabályzatban részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást
Külföldi adattovábbítás: Google LLC
Alaplelvek az adatkezelés során

Az adatkezelési gyakorlatunk során a következő alapelvek tiszteletben tartásával járunk el:

 • jogszerűség: a mindenkor hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés
 • tisztességes eljárás: korrekt eljárás a jogszabályok és alapelvek tiszteletben tartásával
 • átláthatóság: az adatkezelés az érintettek számára átlátható, megismerhető
 • célhoz kötöttség: adatkezelés kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Jelen szabályzat meghatározza az Adatkezelő által kezelt adatok adatkezelési célját az adatok felvételétől kezdődőan azok megsemmisítéséig. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b)]
 • adattakarékosság: az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra kell korlátozni. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés c)]
 • arányosság: adatkezelő a természetes személyek információs önrendelkezéshez való jogát kizárólag egy másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozhatja. Az arányosság elvének megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentálni kell az adatkezelés jogszerűségének alátámasztására. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f)]
 • pontosság: az adatkezelés során – az adatkezelés elveit figyelembe véve – törekedni kell a pontatlan adatok helyesbítésére vagy törlésére. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés d)]
 • elszámoltathatóság: adatkezelő felelős a jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Adatkezelő úgy alakítja ki adatkezelési folyamatait, hogy az adatkezelési elveknek és szabályoknak való megfelelősége igazolható legyen. [Rendelet 5. cikk (2) bekezdés]
 • privacy-by-design: Adatkezelő adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság és adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánja biztosítani [Rendelet 26. cikk]
Adatkezelés célja, jogalapja

A célhoz kötöttség elvével összhangban az alábbiakban nevesített célokból végzünk adatkezelést:

 • értékesítési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése
 • marketingtevékenység lehetséges ügyfelek számára;
 • munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 • belső adminisztráció megkönnyítés;
 • törvényi kötelezettség (pl.: számviteli kötelezettségek)

 

Az Ön személyes adatait az alábbi – Rendeletben nevesített – jogalapok alapján kezeljük:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - min 8 év
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 • munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
  on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az info@masszazsdepo.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg

 

 

Az Ön jogai, Jogorvoslati tájékoztatás

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a következő, jogszabályban meghatározott jogai vannak:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kijavítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; 
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen


Kérdéseivel, illetve észrevételeivel kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

 

Név: Lukács László

Cím: 2040 Budaörs, Stefánia út 32.

E-mail cím: info@masszazsdepo.hu

Telefon: +36 (20) 9 436 110

 

Ön jogérvényesítési lehetőségeit a Ptk. alapján a bíróság előtt is gyakorolhatja. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is élhet:

 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/cPostacím: 1534 Budapest, Pf.: 834Telefon: +36-1/391-1400 Telefax: +36-1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu

Cookie és hasonló eszközök

Az internetes oldalunk megjelenése érdekében Cookikat használunk oldalunkon. Ezek kis szöveges adatok, amiket az Ön számítógépe tárol az oldalon való tartozkodás közben. Ezek a Cookik a böngészőböl való kilépéskor törlődnek. Más Cookik megmaradnak a számítógépén, (tartós Cookik), amik a legközelebbi látogatáskor felismerik Önt, így gyorsabb és könnyebb betöltést és navigálást eredményeznek Önnek az oldalunkon tartozkodva.
A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A honlapok külső hivatkozásokat is tartalmazhatnak, a hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, részletes tájékoztatást az adatkezelésről ezen szolgáltatók, mint adatkezelők tudnak biztosítani.
Az esetlegesen a felhasználó böngészőjében rögzített cookie-kat a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a felhasználók a Google Inc által rögzített cookie-k használatát is letilthatják, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ez funkció csökkenést eredményezhet!

 

Google-Analitycs

Az adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok látogatása során rögzítheti a felhasználók  látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Az adatokat a szerver a megtekintésről számítva egy évig tárolja. A honlapok látogatottsági és egyéb statisztikai adatainak független mérését külső szolgáltatók segítik. Az adatkezelő tud a mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítást nyújtani, elérhetősége: http://www.google.com/analytics/

ADATFELDOLGOZÓK

szöveg szöveg

Adatkezelési folyamatok

 


Honlap látogatók

Ügyfél regisztráció, megrendelés
A szolgáltató szolgáltatásainak megrendelésére csak regisztrációt követően van lehetőség. Az adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, a szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás az ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, valamint hírlevél és tájékoztató lével küldése.

A regisztráció alkalmával bekért személyes adatok a következők:

felhasználónév, jelszó, név, cím, telefonszám, e-mail, cím.
Az ügyfél a megrendelés leadása során önkéntes hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezelése az ügyfél által megrendelt összes megrendelt szolgáltatás felmondásával megszűnik. Az ügyfél a felmondását és az adatai módosítását a szolgáltató által biztosított ügyfél felületen, e-mailben, vagy postai úton az adatkezelő székhelyén jelezheti. A szolgáltató az adatokat törléskor 10 évre külön adatállományban archiválja. Ezen adatokat ügyfél törlési igényének visszavonása esetén használja fel az ügyfél önkéntes beleegyezése esetén. Az archivált adatok törlését az ügyfél az adatkezelő elérhetőségein jelezheti.

 

Számviteli bizonylat

A számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan kezelt adat: a számlázási név, számlázási cím (adószám).  A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő legalább 8 évig őrzi meg. Ezek az adatok számviteli, könyvelési tevékenység okán harmadik félnek (Polikont Kft) átadásra kerülnek.

 

Vásárló regisztráció, megrendelés
Az 1. pontban jelzett online kereskedelmi portálokon vásárlók termékeket rendelhetnek meg a szolgáltató ügyfeleitől. A vásárlást követően a terméket biztosító, a szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló kereskedő ügyfél kapja meg az adatkezelő informatikai rendszerétől a rendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat: név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, telefonszám. A vásárlónak a vásárlás során lehetősége van önkéntes hozzájárulását adni a hírlevelek fogadására, az adatkezelő ezen adatokat kizárólag hírlevél küldésre használja fel, részletek az 5.5 pontban. Adatkezelő a regisztrált adatokat 3 évig, a megrendelés adatait 5 évig tárolja. Az adatok törlését a vásárló az adatkezelő elérhetőségein kérheti.

 

Ügyfelek által gyűjtött adatok. A szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek honlapjain, és webáruházaiban gyűjtött adatok tekintetében a szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, adatkezelést ebben a tekintetben nem végez. Az így kezelt személyes adatok köréről, a kezelésének céljáról, jogcíméről és időtartalmáról az ügyfél, mint adatkezelő tud felvilágosítást adni, ezen adatok adatkezelésével kapcsolatban az ügyfél tartozik kizárólagos felelősséggel.

 

Hírlevél
Az adatkezelés célja e-mail alapú hírlével küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. Az érintett a nyilatkozat visszavonását a kiküldött hírlevélben szereplő linkre klikkelve, vagy az adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti. Az adatkezelő is kezdeményezheti az adatkezelés megszüntetését, amennyiben három alkalommal nem sikerül elérni a megadott email fiókot. (pl. hibás email cím).

 

Garanciális szolgáltatás
A szolgáltató az ügyfelek részére garanciális szolgáltatást biztosít. Jogcíme: Rendszeres átvizsgálások egyeztetése és teljesítése a garancia idő alatt, garanciális javítások A beérkező leveleket, e-maileket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt a szolgáltató rögzíti, maximum 5 évig tárolja, és ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban használja fel. 

 

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés
A szolgáltató az ügyfelek részére ügyfélszolgálatot biztosít. A beérkező leveleket, e-maileket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt a szolgáltató rögzíti, maximum 5 évig tárolja, és ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban használja fel.

 Kérdése van?Kérdése van? Kipróbálná? Hívjon (06 20/94-36-110) vagy írjon ide kattintva!
Térkép masszazsdepo masszázsfotel bemutató terem
Masszázsfotelek | Jade masszázságyak | Alakformáló termékek | Egyéb masszázs termékek | Elektromos kerékpárok | Utolsó darabok
A rendelés lépései | Cégadatok | Garanciális feltételek | Szállítási feltételek | Finanszírozás | Adatvédelem | Süti beállítások | Kapcsolat

Kártyás fizetés szolgáltatója:
A masszázsfotelek és Jáde Masszázságyak online vásárlását a BORGUN segíti
Elfogadott kártyák:
Nálunk masszázsfoteleket és masszázságyakat vásárolhat Bankkártyával is
Árgép

(c) 2018 Masszázsdepó. Minden jog fenntartva

fió